965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

Termalisme

Ja es pot sol·licitar a l’ajuntament en horari d’atenció de la treballadora social

els dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h

Objecte del tràmit

Convocar places per a l’estada i tractament termal en els establiments balnearis de la Comunitat Valenciana (Cofrents, Chulilla, Montanejos, Verche, La Vila Vella i Del Cabriel o Font Podrida) dins del Programa de Termalisme per a l’exercici 2010/2011

 Interessats / Sol·licitants

Podran ser beneficiàries del Programa de Termalisme Valencià les persones que reuneixin els requisits que s’indiquen a continuació, que hauran de complir en la data que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el 31 de març del 2010.

Requisits

Persones de 65 anys o més.
Persones majors de 60 anys, que siguin perceptores de pensions del Sistema de Seguretat Social o de classes passives (viduïtat, jubilació, incapacitat permanent, etc.).
Persones discapacitades majors de 60 anys que, segons el que disposa la Llei d’Integració Social del Minusvàlid, tinguen una minusvalidesa igual o superior al 33%.
En el cas que aquestes persones discapacitades a què es refereix l’apartat anterior necessiten l’ajuda d’un acompanyant, caldrà que ho justifiquin presentant un certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 65%.
Residir en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos. L’acreditació de la necessitat es realitzarà mitjançant la presentació de l’informe mèdic establert a l’efecte, o bé un informe de salut en què consti si hi ha algun tipus de contraindicació per al tractament termal.
Poder valer-se per si mateix per a les activitats de la vida diària i no presentar trastorns en la conducta que puguin alterar la convivència dels usuaris. Les persones discapacitades a què es refereix l’apartat 4, acudiran amb el seu acompanyant a fi que aquest l’ajudi a realitzar aquestes activitats.
Podran assistir els cònjuges dels sol·licitants, sempre que siguin majors de 50 anys i compleixin els requisits establerts als apartats 5, 6 i 7 d’aquest article.
També podran participar els / les fills / es discapacitats / es de les persones sol·licitants, amb certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 33%, sempre que vagin acompanyant els seus pares i que, mitjançant un informe social emès pels serveis socials municipals, s’acredite la seua dependència i la impossibilitat de quedar a cura d’altres persones.

QUANTIA

La Generalitat Valenciana contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació màxima de 130 euros per plaça a cada un dels / de les beneficiaris / es del programa, abonant aquesta quantitat a l’establiment receptor i corrent per compte del / la termalista la resta l’import.

BALNEARI

Preu (IVA inclòs) per plaça i torn, a abonar pels beneficiaris:

Cofrents 219 €
Chulilla 219 €
Montanejos 199 €
Verche 191 €
La Vila Vella 191 €
Del Cabriel (abans Font Podrida) 191 €

Termini de presentació

– A fi d’efectuar l’assignació dels torns i places entre totes les persones sol·licitants, s’estableixen dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
a) Per als torns que es realitzen des del mes d’abril fins al mes d’agost de 2010, el termini de presentació de les sol·licituds serà el comprès des del dia següent al de la publicació, és a dir des del dia 29 de desembre de 2009 fins al 29 de gener del 2010.
b) Per als torns que es realitzen des del mes de setembre fins al mes de desembre de 2010 i de gener a abril de 2011, el termini de sol·licituds serà el comprès des del 1 de febrer al 31 de març del 2010, ambdós inclosos.

Per a la seva inclusió en la llista d’espera de places per a cobrir aquelles que vagin quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies, el termini finalitzarà el 29 d’octubre del 2010.

– Sense perjudici que els sol·licitants puguin formular la seva sol·licitud en els terminis i termes establerts anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a tots els sol·licitants que, reunint els requisits de la convocatòria de l’any 2009/2010, els seus expedients estiguin complets. El termini de presentació per a aquestes sol·licituds precumplimentadas finalitzarà el 15 de gener de 2010 per a ambdós torns.

Documentació:

Solicitud

Más información