965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

bo Respir

Interessats / Sol·licitants

Els beneficiaris directes de les ajudes hauran de ser persones dependents, que trobant-se ateses habitualment en el seu domicili personal o familiar, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, per presentar un nivell de dependència que els fa necessitar de les cures d’una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària, i que eventualment, per les necessitats expressades a l’apartat ‘Informació Complementària’ no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

La situació de dependència es determinarà a partir de l’informe mèdic.

Es poden acollir a les ajudes establertes en la present convocatòria les persones que reuneixin els següents requisits:

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

Un cop acreditada la necessitat, d’acord amb els criteris establerts, l’import de la subvenció vindrà determinat per la diferència entre el que el beneficiari pot aportar a càrrec dels seus ingressos i el cost de l’estada que sol·licita.